Agricultura

Agricultura

Din suprafața totală de 4017ha, 3006ha reprezintă suprafață agricolă, adică 74,83% din suprafața comunei. Modul de folosire al teritoriului comunei la nivelul anului 2006 este următorul:

NR. CRT. FOLOSINȚA TERENULUI 

9

SUPRAFAȚA (HA) 2006 ‘
1. Teren agricol: 3006
2. Arabil 2582
3. Pășuni 416
4. Fânete 0
5. Vii 5
6. Livezi 3
7. Teren neagricol 1011
8. Păduri 355
9. Ape 200
10. Drumuri și căi ferate 100
11. Curți și construcții 161
12. Terenuri neproductive 195
13. Total neagricol 1011
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț, 2006

 

 

în ceea ce privește terenul agricol, evoluția suprafețelor diferitelor categorii de folosință este prezentată în cele ce urmează:

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Teren agricol 3008 3008 3008 3007 3006 3006
Arabil 2584 2584 2584 2583 2582 2582
Livezi 9 9 9 9 2 3
Vii 27 27 5 5 5 5
Pășuni 385 385 385 385 417 416
Fânete 3 3 25 25 0 0
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț, 2006

 

Datele indică faptul că, față de anul 2000, în anul 2006 s-a înregistrat o reducere a suprafețelor tuturor categoriilor de folosință agricolă, cu excepția suprafeței pășunilor care a crescut cu 31 ha. Este posibil ca reducerea până la dispariție a suprafeței fânețelor să fie o consecință a eroziunii puternice și ruperilor de mal datorită creșterilor de nivel și viiturilor din ultimii anii produse pe Șiret dar și a trecerii unor terenuri din categoria fânețelor în categoria pășunilor. Ponderea pe care o reprezintă fiecare categorie de folosință din totalul suprafeței agricole este exprimată în diagramele următoare, pentru anii 2003 și 2006.

Se remarcă faptul că cea mai mare parte a terenului agricol este ocupată de terenul arabil – 86% – urmat de suprafața deținută de pășuni. Celelalte categorii de folosință – fânețe, vii, livezi – au ponderi foarte reduse din suprafață. Pădurile dețin 9% din suprafața fondului funciar al comunei Horia.

Lucrări de amenajare a terenurilor

Debitele mari înregistrate de-a lungul timpului dar mai ales în ultimii ani au condus la modificarea traseului râului Șiret, acesta ajungând aproape de zonele locuite, la mai puțin de 20 de metri de gospodăriile aflate pe malul drept, erodând suprafețe mari din arabil și pășuni.

Pentru apărarea malului drept al râului Șiret, la Cotu Vameș s-au realizat o serie de lucrări de tăiere de cot pentru rectificarea albiei râului Șiret, insuficiente însă. De aceea, în anul 2006 s-a realizat un nou proiect care vizează scoaterea de sub efectul inundațiilor și al eroziunii active de mal a intravilanului localității Cotu Vameș.

Servicii pentru agricultură

Dotări pentru agricultură

La nivelul anului 2005 comuna deținea 44 de tractoare. Gradul de încărcare pentru un tractor este calculat prin raportarea suprafeței arabile (2582 ha) la numărul de tractoare. La nivelul anului 2005, gradul de încărcare pentru un tractor este de aproximativ 58,68 ha, ușor mai ridicat decât media pe țară – 55,34 ha arabil/tractor – în timp ce media europeană este de circa 12,7 ha arabil/tractor.

In afară de tractoare, ca dotări pentru agricultură mai există 25 de pluguri, 4 combinatoare, 6 cultivatoare, 15 semănători, 6 cositori mecanice de unde rezultă o dotare tehnică bună pentru efectuarea lucrărilor agricole. Se remarcă de asemenea faptul că, pe ansamblu, parcul de utilaje și agregate agricole a crescut în intervalul 2001 – 2005, cu ușoare scăderi la nivelul anilor 2002 și 2005.

în satul Horia este localizată societatea AGROMEC HORIA, cod CAEN 141, ce se ocupă cu activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră) (conform informațiilor obținute de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, la data de’09-07-2007).

Sectorul sanitar- veterinar.

Comuna Horia beneficiază de prezența dispensarului veterinar, localizat în satul Horia.

Producția vegetală

Principalele culturi și evoluția suprafețelor ocupate sunt ilustrate în tabelul și diagramele următoare.

2001 2002 2003 2004 2005
Grâu 190 313 257 135 180
Orz 100 100 50 3
Ovăz 50 100 100 50 60
porumb pentru boabe 1273 1070 1410 1769 1625
floarea soarelui 17 71 40
sfeclă de zahăr 76 100 50 5 50
cartofi 40 50 51 40 50
legume în câmp și în solarii 40 40 58
plante de nutreț 295 380 365 427 420
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț

Suprafața cultivată cu porumb a înregistrat o evoluție oscilatorie, la nivelul anului 2002 remarcându-se o reducerea semnificativă a acestei culturi’. Comparativ cu cultura porumbului, suprafața ocupată de cultura grâului a avut o evoluție inversă, la nivelul anului 2002 înregistrându-se creștere semnificativă a suprafeței de cultură. Cultura cartofului a crescut în suprafață, în timp ce suprafața cultivată cu legume a rămas constantă.

Suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr s-a redus în intervalul studiat, însă, ne putem aștepta la o revigorare a acestei culturi dat fiind faptul, după aderare, Romania a primit una din cele mai mari cote de producere a zahărului, cotă care va fi împărțită între puținele fabrici din țară care mai produc zahăr din sfelă de zahăr. Este posibil ca fabricii de zahăr Roman, detinută

de grupul austriac Agrana, care este și liderul de piață în acest domeniu în România, să îi revină o parte importantă din producea celor aproape 5000001 zahăr la nivel național.

Deși doar aproximativ 22,4 % din zahărul produs în România va fi obținut din sfeclă de zahăr, această cultură suscită interesul producătorilor deoarece sfecla este o materie primă mult mai ieftină decât zahărul brut din import. De aceea, deși nu dispunem de date cantitative, putem presupune că, la nivelul anului 2006, suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr se va fi mărit, deci a crescut și producția.

în ceea ce privește preocupările pentru pomicultură și viticultură, la nivelul anilor 2003 și 2005 suprafața ocupată de vii era de 5ha, în timp ce plantațiile pomicole dețineau 9ha în 2003 și se reduce la 2ha în 2005.

 

Producția zootehnică

Zootehnia și producția zootehnică s-a diminuat mult după anul 1989. Anterior anului 1989 efectivele de animale, în special, cele de bovine erau crescute în unitățile de producție agricole (CAP). Prin desființarea unităților agricole, sau reducerea activitătii acestora, sarcina creșterii șeptelului de animale s-a deplasat în gospodăriile populației.

în general, creșterea efectivelor în gospodăriile populației nu a compensat reducerile din sectorul cooperatist și cel de stat. în comuna Horia a funcționat complexul zootehnic de creștere a porcinelor Suinprod. Acesta a fost cumpărat însă investitorul nu a realizat nici un fel de investiții, astfel încât în prezent complexul se află în stare de degradare.

Evoluția efectivelor de animale din comuna Horia este prezentată în tabelul următor:

2001 2002 2003 2004 2005
bovine (capete) 728 809 759 910 850
ovine (capete) 737 788 850 1445 1800
caprine (capete) 30 60 50 200 70
porcine (capete) 1232 1558 1332 2543 2000

 

Efectivele de bovine au înregistrat o evoluție destul de oscilatorie, cu creșteri și descreșteri succesive, însă, față de anul 2001, la nivelul anului 2005 se constată o creștere a numărului de bovine din comună. Efectivele de ovine se caracterizează printr-o creștere continuă spectaculoasă, în special la nivelul anilor 2004 și 2005. Caprinele, după o creștere până în anul 2004, înregistrează o reducere semnificativă în 2007. Numărul porcinelor prezintă o evoluție fluctuantă, cele mai mari efective fiind cele de la nivelul anului 2004. La nivelul anului 2005 însă se produce o scădere a acestor efective, valoarea fiind însă mai ridicată decât la nivelul anilor 2001, 2002, 2003. O creștere semnificativă se constată pentru familiile de albine. Din păcate însă apicultorii nu sunt încurajați datorită prețurilor derizorii impuse de către Uniunea Europeană dar și concurenței neloiale a produselor apicole ieftine ce provin din China.

Silvicultura

La nivelul anului 2005, beneficia de un fond silvic cu o suprafață totală de 355 ha, reprezentat pe de o parte de zăvoaiele de plop și salcie din luncile Șiretului și Moldovei iar pe de altă parte din șleauri de deal cuprinzând specii valoroase precum gorunul, stejarul, fagul, cireșul, frasinul, paltinul, completate cu specii de amestec precum teiul, jugastrul, carpenul, salcâmul. Fondul forestier aflat pe teritoriul comunei Horia este administrat de Ocolul Silvic Horia.

în satul Horia activează societatea DORIN FOREST SRL, cod CAEN 202, ce se ocupă cu servicii auxiliare silviculturii si exploatarii forestiere (conform informațiilor obținute de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, la data de 09-07-2007).

Gospodărirea apelor și piscicultura

Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Neamț, suprafața totală ocupată de ape a comunei Horia este de 200 ha, reprezentată fiind de apeie Moldovei și ale Șiretului care străbat teritoriul comunei prin extravilan. Prezența acestor importante cursuri de apă pe teritoriul comunei Horia este o premisă pentru dezvoltarea sectorului piscicol local.

In comuna Horia este prezentă societatea CORION VET SRL, din Cotu Vameș, care, conform codului CAEN – 0502 – se ocupă cu piscicultura.