Hotarari consiliul local

HCL 107,108,109

HCL 106

HCL 103,104,105

HCL 102

HCL 101

HCL 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100

HCL 77HCL 71,72,73,74,75,76

HCL 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70

HCL 58HCL 55,56,57

HCL 52,53HCL 54

HCL 51HCL 47,48,49,50

HCL 46

HCL 41,42,43,44,45

HCL 40

HCL 37,38,39

HCL 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

HCL 15,16,17,18,19,20,21

HCL 22,23,24

HCL 12,13,14

HCL 11

HCL 10

HCL 1,2,3,4,5,6,7

HCL 8,9

HCL NR.7 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HCL NR.8 privind aplicare OUG 44 din 14.10.2015 pentru acordarea unor facilitati fiscale

HCL NR.9 privind modificare componentei Comisiei de licitatie pt inchiriere, concesionare, vanzare teren si bunuri proprietate publica-privata a comunei, in administrarea Consiliului local

HCL NR.11 privind aprobarea dezmembrarii a doua terenuri

HCL NR.12 privind aprobarea trecerii supravetei de 321 mp teren din domeniul public privat al comunei in administrarea Consiliului local in domeniul public al comunei in administrarea Consiliului Loca

HCL NR.13 privind aprocarea trecerii unui bun imobil din proprietatea Statului Roman si administrarea Camerei Agricole Neamt, in domeniul public al comunei Horia si administrare Consiliului Local

HCL. NR.14 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate Legea nr.248 din 2015

HCL.NR.10 privind aprobarea utilizarii domeniului public-privat al comunei si subtraversare drumuri de interea local si drumuri de exploatare cu conducta de transport gaze naturale si fibra optica

HCL.NR.15 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, aplicabile incepand cu anul 2017

HCL nr.86 privind desemnarea unui reprezentatnt al CL al comunei Horia in Comisia pt evaluarea si asigurarea calitatii(CEAC) a Scolii Gimnaziale ,, Carmen Sylva,, Horia, an scolar 2016-2017

HCL nr.87 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Horia

HCL nr.88 privind rezilierea Contractului de concesiune nr.117 din 2016 si revocarea unor hotarari ale Consiliului Local

HCL nr.89 privind aprobarea obiectivului de investitii ,,Modernizare strazi comuna Horia, jud. NT,, proiect 2016

HCL nr.90 privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Construire dispensar medical in localitatea Cotu Vames, comuna Horia, jud. NT

HCL nr.91 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 mp, atribuit in baza L 15 din 2003, cu modificarile si completarile ulterioare d-lui Ciuraru Ioan

HCL nr.92 privind aprobarea cererii d-nei Spanu Marcela, beneficiara a L15 din 2003, cu modificarile si completarile ulterioare si atribuirea in folosinta gratuita a terenului in supraf de 300mp

HCL nr.93 privind aprobarea completarii Listei cu terenurile din domeniul privat al comunei, disponibile si libere de sarcini ce urmeaza a fi atribuite in folosinta gratuita conform L 15 din 2003

HCL nr.94 privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 436 mp, situat in str. Salcamilor, d-lui Martin Vasile

HCL nr.95 privind aprobarea completarii inventarului domeniul privat al comunei in administrarea CL cu suprafata de 159 mp

HCL nr.96 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 36 privind alegerea viceprimarului HCL nr.32 privind comisia de validare

HCL nr.33 privind validarea mandatelor consilierilor locali

HCL nr.34 privind declararea consiliului ca legal constituit HCL nr.37 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HCL. nr.35 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.71 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HCL NR 25 privind reconfirmarea apartenentei teritoriale a unitatii administrativ teritoriale UAT Horia , Jud. Neamt la parteneriatul ,, GAL ELISABETA DOAMNA,,

HCL NR.26 privind aprobarea trecerii suprafetei de 13.432 mp teren neproductiv de la dispozitia Comisiei locale pt aplicarea Legii nr.18 din 1991 in domeniul privat al comunei in administrarea CL

HCL NR.27 privind stabilirea conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pt obiectivul ,, Proiectare si deschiderea expoatarii agregatelor minerale din perimetrul Basta-I. Creanga

HCL NR.1 privind aprobarea venitului si cheltuieli 2016 HCL NR.2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , dupa actualizare TVA pt obiectivul de investitii ,, Modernizare strazi in comuna Horia , jud. Neamt – pr.2009

HCL NR.3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, dupa actualizare TVA pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi comuna Horia, jud. Neamt,,-pr.2012

HCL Nr.4 privind aprobarea planului de paza pe anul 2016 HCL NR.5 privind aprobarea Planului de Actiune Anual si a Lucrarilor de Interes Local pt. repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr.416 din 2001, Republicata, pe anul 2016 HCL NR.6 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltare si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare pt comuna Horia, jud. Neamt

HCL nr. 39 privind aderarea comunei Horia la Asociatia Comunelor din Romania

HCL nr. 42 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Horia, jud NT in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic ,,I.I. de la Brad,, pt anul scolar 2016-2017

HCL nr. 45 privind desemnarea reprezentantului CL Horia, jud. NT in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ,,Otilia Cazimir,,, Cotu-Vames, an 2016-2017

HCL nr. 48 privind constituirea Comisiei de licitatie pt inchiriere concesionare, vanzare teren si bunuri proprietate public-privata a comunei, in administrarea CL

HCL nr. 50 privind scoaterea la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 601 mp, proprietate privata a comunei in administrarea CL

HCL nr.38 privind rectificarea bugtului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 HCL nr.40 pentru aderarea la Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitaii de audit public intern

HCL nr.41 privind aprobarea Statului de functii, organigramei si a nr. de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia, jud. Neamt pe anul 2016

HCL nr.44 privind desemnarea reprezentantului CLC Horia, jud. NT in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ,, Carmen Sylva,, Horia, an scolar 2016-2017

HCL nr.46 privind aprobarea indcatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pt obiectivul de investitie ,, Modernizare Drumuri de Interes Local in Comuna Horia ,, jud. NT

HCL nr.47 privind implementarea proiectului ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Horia,, jud. NT HCL nr.49 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a bunului imobil(teren)proprietate publica a comunei in administrarea CL

HCL nr.51 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a bunului imobil (teren si constructii), fosta sala de festivitati si anexa, prop. publica a comunei in administrarea CL

HCLnr.43 privind desemnarea unui reprezentatnt al Consiliului Local al comunei Horia, jud. NT in Comisia de evaluare si asigurarea calitatii (CEAC) a Liceului ,,I.I. de la Brad in anul scolar 2016-17

HCL nr.98 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HCL nr.99 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT jud. NT si UAT com. Horia in vederea realizarii proiectului ,, Regiunea NORD-EST-AXA PRIORITARA STRATEGICA 3 NT-BC

HCL nr.83 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Jud. NT si UAT cimuna Horia in vederea realizarii proiect. ,, REGIUNEA NORD-EST-AXA PRIORITARA STRATEGICA 3, NT-BC

HCL nr.84 privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Modernizare strada Romana in com. Horia, jud. NT HCL nr.97 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HCL nr.72 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier HCL nr. 73 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Ciuraru Petru

HCLnr.80 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenului in supraf. de 13.432 mp, neproductiv, prop. privata a comunei in admin. CL pt realizarea unor lucrari de construc

HCL nr.82 privind aprobarea diminuarii suprafetei din lista cu terenurile disponibile aflate in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale din intravilanul loc. Horia cu supraf.de 13.296 mp

HCL nr.81 privind aprobarea documentatiei de atribuire (Forma Proiect) si a contractului de concesiune( Forma Proiect) pt concesionare bunuri prop. publica a comunei in administrarea CL

HCL nr.79 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 71.137 mp, neproductiv,prop. privata a comunei in administrarea CL pt exploatarea si depozitare

HCL nr.78 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30.09.2016

HCL nr.77 privind rectificarea bugetului de venioturi si cheltuieli pe anul 2016

HCL nr.31 privind aprobarea propunerii de trecere in proprietate privata a unei suprafete de teren

HCL nr.30 privind aprobarea modif. art.1 HCL nr.11 din 26.02.2016, privind aprobarea dezmembrarii a doua terenuri, in vederea realizarii obieciv de investitii – construire Dispensar uman Cotu-Vames

HCL nr.29 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 11.501 mp situata in vecinatatea Fabricii ,, Austrotherm,, Horia

HCL Nr. 28 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HCL nr.105 privind aprobarea Planului de achizitii publice pt anul 2016

HCL nr.104 privind aprobarea trecerii suprf. de 361 mp teren in domeniul privat al comunei in administ. CL in domeniul public al comunei in administ. CL

HCL nr.101 privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei in administrarea CL HCL nr.100 privind aprobarea cererii depuse de d-l Stanescu Mures pt atribuirea in folosinta gratuita teren in supraf.312 mp, conf.L15 din 2003

HCL nr. 103 privind modicarea componentei Comisiei de licitatie pt inchiriere, concesionare, vanzare teren si bunuri proprietate publib-privata, in admin. CL

HCL nr. 102 privind aprobarea completarii HCL nr.94 din 23.11.2016 pt aprobarea vanzarii directe a terenului in in supraf. de 436 mp, din str. Salcamilor, d-l Martin Vasile

HCL. NR.16 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2015

HCL NR.24 privind modif. art.1 HCL nr.9 din 31.03.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Extindere sistem de canalizare ape uzate,, in com. Horia, jud. NT, extindere sistem existent

HCL NR.23 privind modif. art. 1 HCL nr.8 din 31.03.2015 privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Extindere sistem de alimentare cu apa in com. Horia, jud NT, extindere sistem existent

HCL NR.22 privind modificarea si completarea HCL nr.22 din 30.04.2007 privind stabilirea unor situatii deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta

HCL NR.21 privind modul de organizae a apararii impotriva incendiilor precum si a regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale

HCL NR.20 privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor, Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a celorlalte planuri de risc identificate la nivel local

HCL NR.18 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 HCL NR. 19 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, AQUA NEAMT,,

HCL NR 17 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HCL nr.84 privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Modernizare strada Romana in com. Horia, jud. NT

HCL nr.83 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Jud. NT si UAT cimuna Horia in vederea realizarii proiect. ,, REGIUNEA NORD-EST-AXA PRIORITARA STRATEGICA 3, NT-BC